Technický překlad – těžební pole – z italštiny

  • 2.9.2021

Ukázka technického překladu většího rozsahu do italštiny. Na stránce pravidelně prezentujeme ukázky našich překladů.

Struktura těžebních polí zemního plynu z italštiny do češtiny:

E’ prevista l’installazione di un’unità di disidratazione utilizzata in fase di erogazione allo scopo di consegnare il gas al network SRG in accordo alle specifiche di fornitura ( water dew point inferiore a -5°C a 70 barg). Cautelativamente è stato assunto un margine di 5°C rispetto alla specifica SRG in relazione alla temperatura di dew point richiesta, per cui il gas disidratato avrà un water dew point di –10°C a 70 barg.

Žádáte-li technický překlad většího rozsahu přímo od překladatele – kontaktujte jej ZDE.

Odvodňovací jednotka bude instalována v těžební (čerpací) části a jejím účelem bude dodávat plyn do sítě SRG v souladu s pravidly pro dodávky (hodnota Water dew point menší než -5°C při 70 barg). Preventivně byla stanovena hranice na 5°C s ohledem na síť SRG s přihlédnutím k požadované teplotě Dew point, přičemž odvodněný plyn bude mít hodnotu Water dew point –10°C při 70 barg.

L’unità di disidratazione gas è di tipo ad assorbimento in colonna di glicole. La disidratazione per assorbimento mediante liquido igroscopico si ottiene per contatto tra la corrente gassosa da trattare e un opportuno liquido igroscopico, avente forte affinità di assorbimento con l’acqua di saturazione sotto forma di vapore.

Odvodňovací jednotka plynu je absorpční jednotkou, jejímž základem je glykolová kolona. Odvodnění prostřednictvím hydroskopické kapaliny vzniká na bázi kontaktu mezi proudem plynu a vhodnou hydroskopickou kapalinou, která má silnou schopnost absorpce s vodou ve formě páry.

Nelle colonne il gas incontra in controcorrente il glicole che scorre attraverso i piatti o in alternativa attraverso il pacco strutturato; l’elevata affinità dell’acqua con il glicole rende possibile il processo di disidratazione che è leggermente esotermico. Il gas disidratato che esce dalla testa della colonna attraversa un demister, in modo da ridurre al minimo le perdite di glicole per trascinamento.

V kolonách dochází k vzájemnému mísení plynu a glykolu, který stéká přes pláty, nebo eventuálně přes strukturovaný systém; vysoká slučitelnost vody s glykolem vyvolává lehce exotermický proces odvodnění. Odvodněný plyn vychází z hlavy kolony skrze Demister tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám glykolu.

L’unità di rigenerazione TEG verrà dimensionata per una portata di 200 m3/giorno, includendo in questo quantitativo un overdesign tale da garantire il funzionamento anche nel caso di sviluppi futuri, come previsto dai criteri di progettazione. E’ prevista l’installazione di due colonne in parallelo, ognuna avente capacità di trattamento massima pari a 7,5 MSm3/g gas.

Regenerační jednotka TEG bude navržena na průtokovou rychlost 200 m3/den s tím, že toto množství v sobě již obsahuje kapacitní rezervy pro případ budoucího rozšíření stanice, jak vidno z projektu. Předpokládá se instalace dvou paralelních kolon, každá s maximální kapacitou rovnající se 7,5 MSm3/g plynu.

Il dimensionamento della colonna si riferisce alla fase erogativa, concentrata nel periodo invernale, dove la temperatura operativa del gas all’interno della colonna non supererà i 35°C.

Dimenzace kolony odpovídá hodnotám v čerpací fázi – zima, kdy operační teplota plynu uvnitř kolony nepřekročí 35°C.

La disidratazione del gas deve essere garantita anche in caso di temporanea indisponibilità del sistema di rigenerazione TEG e per questo è prevista l’installazione di un serbatoio di stoccaggio di volume tale da consentire un’autonomia di funzionamento delle colonne di almeno 24 ore.

Odvodňování plynu musí být zajišťováno také v případě dočasného mimo provozu regeneračního systému TEG a proto je naplánována instalace zásobní nádrže o objemu, která umožní nezávislé fungování kolony po dobu nejméně 24 hodin.

Entrambe le colonne saranno dotate di elementi interni (a piatti o riempimento strutturale) adatti a garantire il massimo rendimento di purificazione del gas nelle varie condizioni operative, limitando la portata di TEG in circolo e contenendo al minimo gli impatti ambientali causati dal processo di rigenerazione.

Obě kolony budou vybaveny vnitřními prvky (pláty, nebo strukturální výplňí) uzpůsobenými zajistit maximální účinnost čištění plynu v různých provozních podmínkách, s omezením průtoku TEG v okruhu a se zajištěním co nejmenšího dopadu na životní prostředí během procesu regenerace.